Algemene voorwaarden

Op onze advieswerkzaamheden zijn van toepassing de DNR 2011 zoals deze op 3 juli 2013 is gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 56/2013